DAFOH Founders and Organizers

DAFOH được thành lập và vận hành bởi một nhóm các bác sỹ y khoa trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên khắp thế giới. Thẻ hội viên chính thức sẽ được cấp sau khi được phê duyệt dành cho các bác sỹ và các chuyên gia y khoa đã nhận ra sự cấp thiết phải ngăn chặn nạn mổ cướp nội tạng trái phép. Các chuyên gia không có chuyên môn trong y học có thể đăng ký để trở thành người ủng hộ. Thẻ hội viên là miễn phí và có thể được đăng ký thông qua email gửi đến Editor@DAFOH.org hoặc điền vào tờ Giấy Đăng Ký Hội Viên online.

online Membership Application Form.