Hiệp Hội Các Bác Sỹ Chống Mổ Cướp Nội Tạng là một tổ chức được thành lập bởi các bác sỹ y khoa tình nguyện phục vụ cộng đồng y học, cũng như xã hội. Đây là một tổ chức độc lập và phi lợi nhuận.

Hiệp Hội Các Bác Sỹ Chống Mổ Cướp Nội Tạng sẽ tôn trọng nhân phẩm của mỗi từng con người và góp phần đẩy mạnh các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cao nhất trong ngành y. Nội dung tham khảo cho những tiêu chuẩn này là Lời Thề Hippocrat, Bản Tuyên Ngôn Geneva, Bộ Luật Nuremberg, Bản Tuyên Ngôn HelsinkiBản Tuyên Ngôn Istanbul.

Hiệp Hội Các Bác Sỹ Chống Mổ Cướp Nội Tạng có mục tiêu cung cấp cho cộng đồng y học và xã hội các báo cáo khách quan về tình trạng mổ cướp nội tạng phi pháp và vô đạo đức. Mổ cướp nội tạng, hay lấy nội tạng từ một người, mà chưa được sự đồng thuận một cách tình nguyện và tự do của người đó, được coi là một tội ác chống lại nhân loại, cũng như một hiểm họa đến cộng đồng y học nói chung.

Hiệp Hội Các Bác Sỹ Chống Mổ Cướp Nội Tạng đã được công nhận là một cống hiến cho nhân loại để bảo vệ tiêu chuẩn hành nghề y có đạo đức mà sẽ đẩy mạnh nhân phẩm của con người.